next up previous
Next: Neni 116 Up: PJESA E SHTATË:AKTET NORMATIVE Previous: PJESA E SHTATË:AKTET NORMATIVE

KREU I: AKTET NORMATIVESubsections

Dashamir Hoxha 2004-01-30